Doktor nauk ekonomicznych, od 2003 r. pracownik Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej, od 2019 r. członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. W latach 1996-2019 pracownik Ministerstwa Finansów, gdzie m.in. kierował Wydziałem Symulacji i Prognoz Makroekonomicznych (2001-2008), a następnie zajmował stanowiska zastępcy dyrektora (2008-2012) i dyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej (2012-2019).
W Ministerstwie Finansów zajmował się m.in. analizami i prognozami makroekonomicznymi oraz fiskalnymi i budżetowymi, a także analizą ekonomiczno-finansową najważniejszych reform i zmian w zakresie polityki społeczno-gospodarczej. Uczestniczył również w budowie modeli ekonomicznych i ekonometrycznych.
W działalności naukowej koncentruje się na wahaniach cyklicznych w gospodarce, prognozach gospodarczych, finansach publicznych, systemie podatkowym oraz badaniach nastrojów gospodarstw domowych. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji i referatów, kilkukrotnie wyróżniony nagrodą Rektora SGH za badania naukowe.
W latach 2012-2019 przewodniczący polskiej delegacji na posiedzenia Komitetu Polityki Gospodarczej (Economic Policy Committee) przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Zaloguj się aby zobaczyć komentarze