Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwane dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezes CWK Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Jasionka 953,  36-002 Jasionka, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479017, NIP 1182094667, REGON 146901684.
  2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pana/Pani zgody o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt. a) i zgodnie z treścią RODO.
  3. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– rejestracji na Kongres Business Without Limits oraz założenia indywidualnego konta w systemie rejestracyjnym, które będzie umożliwiać dostęp do danych oraz zmianę danych uczestnika;

– marketingu usług i komunikowanie się z uczestnikiem, w formie korespondencji  elektronicznej;

– prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności;

– obsługi reklamacji i zabezpieczenie roszczeń;

– udostępnienia danych organizatorom, partnerom i sponsorom Kongresu w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu ich usług – w formie korespondencji elektronicznej; dane odbiorców danych jw. będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych.

  1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych lub do państw trzecich.
  2. Pana/Pani dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie.
  3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO / krajowego organu nadzorczego/ gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy aktualnie obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych.
  5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Kongresie Business Without Limits.
  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
  7. Kontakt z Administratorem danych jest realizowany za pośrednictwem adresu email: bwl@g2aarena.pl